Ce este ”alfabetizarea științifică”

By septembrie 7, 2016Blog

Happy boy with microscope at home

Știu copiii noștri cum să evalueze și să discearnă, de exemplu, informația disponibilă în lumea digitală? Care sunt abilitățile de care au nevoie? 

 

Alfabetizarea științifică explicată

În România, se discută încă de la începutul anilor 2000 despre învățarea centrată pe competențe, ca un aspect central al reformei curriculare.

Acest lucru înseamnă, pe scurt, că obiectivele învățării şi standardele de performanță ar trebui formulate strict în termeni de competențe pe care elevii urmează să le dobândească în timpul programului școlar, prin activități ce stimulează procese cognitive complexe, dobândirea unor deprinderi practice, dar şi fixarea unor noțiuni importante pe termen lung.

Potrivit cadrului de evaluare PISA (Programme for International Student Assessment), există trei competențe ştiințifice de bază pe care ar trebui să le dobândească un copil care iese din sistemul obligatoriu de educație de opt sau nouă clase. Aceste competențe caracterizează ceea ce OECD numeşte „alfabetizare ştiințifică”, una din cele 3 mari componente ale alfabetizării funcționale.

 

În prima categorie, intră capacitatea de a înțelege și explica în termeni ştiințifici fenomenele naturii.

În această categorie, întâlnim atât competențe de nivel mediu – capacitatea de a identifica și descrie un fenomen și de a ști unde este el întâlnit –, cât și pentru nivelul de performanță – capacitatea de a face asocieri între fenomene, de a oferi explicații și de a înțelege posibilele implicații ale cunoaşterii ştiințifice pentru societate.

 

Cea de-a doua categorie de competențe se referă la capacitatea de a propune ipoteze științifice, de a le testa și demonstra. La nivel mediu, în această categorie intră capacitatea de a identifica întrebarea explorată într-un studiu ştiințific și de a distinge între ipotezele care se pot verifica științific de celelalte.

Nivelul de performanță al categoriei include abilități precum capacitatea de a propune mai multe moduri de investigare științifică sau de a evalua soluții alternative de rezolvare.  De asemenea, performerii sunt capabili să discearnă şi să evalueze diferite modalități prin care oamenii de ştiință se asigură de acuratețea datelor, dar şi că explicațiile propuse sunt obiective.

 

Cea de-a treia categorie de competențe se referă la capacitatea de a face raționamente științifice, de a înțelege formule complexe și de a trece de la un sistem de referință la altul. În această categorie întâlnim nivelul de bază ce include abilități cognitive precum capacitatea de a înțelege, analiza și interpreta date pentru a trage concluzii adecvate.

Nivelul de performanță include capacitatea de a raționa riguros,  de a argumenta științific și de a evalua calitatea surselor științifice.

 

Mai multe informații am publicat în raportul:  Obiective de învățare pentru secolul XXI http://ceae.ro/wp-content/uploads/2016/04/Raport_Competente.pdf